top of page
Kotwica 1

POZNAJ  | DOSKONAL

ODPOCZNIJ | BAW SIĘ!

RODZINNIE | RAZEM I OSOBNO

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

organizowanych przez Paulinę Hejn-Kępkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: jedziesz.com, Paulina Hejn-Kępkiewicz z siedzibą: 01-496 Warszawa, ul. Fr. Kawy 22 lok. 12, wpisaną do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 1103 i do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), zwaną dalej Organizatorem

 

ZASADY OGÓLNE

Niniejsze „Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych” zwane dalej Warunkami, stanowią załącznik do „Umowy o udział w imprezie turystycznej”, zwanej dalej Umową, zawieraną przez osobę, zwaną dalej Klientem, z organizatorem turystyki, jedziesz.com, Paulina Hejn-Kępkiewicz, zwaną dalej Organizatorem.

Organizator, stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku w imprezach turystycznych. Niniejsze Warunki wydane w oparciu o art. 384 & 1 k.c. oraz ustawę z 29 sierpnia 1997 r o usługach turystycznych określają prawa i obowiązki Klientów i Organizatora.

 

OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI

Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji/ dokumentach podróży lub płatnik) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrządzone podczas wyjazdu przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
Zaleca się aby Klient rezerwujący imprezę skontaktował się z Organizatorem na 24 godz. przed planowanym terminem wyjazdu/wylotu z kraju, w celu potwierdzenia rozkładu lotu/jazdy.

 

CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY, ZMIANA CENY, PASZPORT I WIZY, SZCZEPIENIA

Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy.
Każdy z uczestników wyjeżdżających poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy także dzieci do 2 lat. Osobom posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym Organizator zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem.

Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut.
Organizator zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu kursów walut.
W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Zaliczka wynosi 28% ceny imprezy.
Zaliczka winna wpłynąć na rachunek bankowy Organizatora w ciągu 24 godzin od momentu założenia rezerwacji. Opłata za imprezę turystyczną, z potrąceniem ewentualnie wcześniej wpłaconej zaliczki, winna wpłynąć na rachunek bankowy Organizatora na 28 dni przed datą wyjazdu.

69 1050 1025 1000 0090 7053 1315

Paulina Hejn-Kępkiewicz, boboski.com

01-496 Warszawa

ul. Fr. Kawy 22 lok. 12

lub na inny rachunek bankowy, pisemnie wskazany przez Organizatora.

 

Przy rezerwacji na mniej niż 28 dni przed wyjazdem, pełną kwotę za imprezę turystyczną należy wpłacić w ciągu 24 godzin od momentu założenia rezerwacji, w sposób analogiczny jak wyżej. Opłatę za dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji, należy dokonać wraz z wpłatą zaliczki lub pełnej ceny zależnie od terminu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej. Jeśli rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, Klient zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty faksem lub e-mailem w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Organizator zastrzega sobie prawo do skasowania niezapłaconej rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest na mniej niż 14 dni przed wyjazdem, płatność musi nastąpić tego samego dnia.
Zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany na rezerwacji, na podstawie dyspozycji wydanej przez osobę dokonującą rezerwacji (pierwszą wymienioną w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży lub płatnika).
Wyjazd w region świata o odmiennym klimacie lub niskim standardzie warunków sanitarno-higienicznych wymaga zastosowania odpowiednio wcześniej dobranej profilaktyki. Przy wyjazdach w szczególności w region Wysp Karaibskich, do państw Ameryki Środkowej i Południowej, w rejon Bliskiego Wschodu oraz Afryki Środkowej i Azji, zalecamy zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i profilaktyki z tym związanej, dostępnymi na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) a także na stronie poświęconej „Informacjom dla podróżujących” w ramach strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl).

PRZELOT I DOBA HOTELOWA

Organizator informuje Klienta, że data wylotu jest dniem rozpoczęcia, a data powrotu dniem zakończenia imprezy. Pierwszy i ostatni dzień imprezy samolotowej przewidziany jest na transport, a nie na rzeczywisty wypoczynek. Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), w hotelach i apartamentach kończy się o godz. 10.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00. W przypadku nocnych przylotów do kraju docelowego, następujących dzień po dacie rozpoczęcia świadczeń hotelowych, podanej na dokumencie podróży w pozycji „TERMIN”, Goście kwaterowani są po przybyciu do hotelu – co oznacza, że doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia podanego na dokumencie podróży w pozycji „TERMIN”. W przypadku lotów powrotnych do kraju następujących po zakończeniu ostatniej doby hotelowej, należy opuścić pokoje do godz. 10.00 w dniu wykwaterowania. W przypadku rejsów statkiem, zaokrętowanie na statku rozpoczyna się od godz. 13.00 w dniu rozpoczęcia rejsu. Kabiny należy opuścić do godz. 9.00 w dniu zakończenia rejsu.

ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY PRZED WYJAZDEM

A. Z powodu okoliczności leżących po stronie ORGANIZATORA

O wszystkich istotnych zmianach warunków umowy i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach Organizator ma obowiązek powiadomić Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie poinformować Organizatora pisemnie, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od Umowy. Organizator ma prawo odwołać imprezę turystyczną, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza niż planowano min 25 osób dla imprez autokarowych oraz 40 osób dla imprez z własnym transportem. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali rezerwacji, muszą zostać powiadomieni pisemnie o odwołaniu najpóźniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem. Klient, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian.

​B. Z powodu okoliczności leżących po stronie KLIENTA

B.1.ZMIANY
Zmiana przez Klienta zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio do Organizatora. Klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny imprezy chce dokonać zmian w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu, uczestników itd., jest zobowiązany stosować się do następujących zasad:

  1. przy zmianach, o których Klient poinformuje Organizatora do 40 dni przed planowaną datą wyjazdu, Organizator ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 250 zł od osoby. Opłatę tę wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu zmiany lub niezwłocznie po jej dokonaniu tak, aby na daną imprezę turystyczną zawsze wpłacona była przynajmniej pełna zaliczka. Taką samą opłatę wnosi Klient pragnący przepisać imprezę na inną osobę, spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa w imprezie. Przepisanie może nastąpić tylko wtedy, jeśli przepisy linii lotniczych i Organizatora nie zabraniają tego oraz pod warunkiem powiadomienia Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wyjazdu. Powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie po powzięciu przez Klienta decyzji o zmianie uczestnika. Klient może zawiadomić Organizatora o zmianie uczestnika do 2 godzin przed godziną wylotu dla imprez samolotowych lub do 15 minut przed wyjazdem dla imprez autokarowych, a powiadomienie w tym czasie może nastąpić w miejscu rozpoczęcia imprezy (lotnisko dla imprez samolotowych, główne miejsce zbiórki dla imprez autokarowych). Przy przepisywaniu imprezy z osoby na osobę odpowiedzialni solidarnie za zapłatę ceny imprezy są obaj Klienci;

  2. w przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/liniowym (nieczarterowym) powyższe warunki zmiany nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) naliczone przez Organizatora będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany należy się skontaktować z Organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu;

  3. Organizator potraktuje żądaną przez Klienta zmianę miejsca docelowego, terminu i okresu trwania imprezy, o których to zmianach zostanie poinformowane na mniej niż 40 dni przed pierwotnie zaplanowanym dniem wyjazdu, jako rezygnację z wycieczki (por. poniżej w punkcie B.2.) i nową rezerwację. Co za tym idzie, Organizator ma prawo obciążyć Klienta kosztami poniesionymi przez Organizatora w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej, z której Klient rezygnuje na poczet innej imprezy, a podanymi w punkcie B.2. niniejszych Warunków Uczestnictwa. Klienta zmieniającego termin wyjazdu lub miejsce docelowe, hotel lub uczestników, powyżej 40 dni przed wyjazdem, obowiązują przy wyborze nowej (innej) imprezy takie warunki cenowe, jakie obowiązywały za nią w dniu dokonania pierwotnej rezerwacji.

​B.2. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Rezygnacja Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio do Organizatora lub do punktu sprzedaży, w którym zawarta została umowa na wyjazd. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu Warunków Uczestnictwa (oraz kosztów ubezpieczenia), poniesionych przez Organizatora w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. Jeżeli Klient nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora, nie składając uprzednio rezygnacji, ani nie informując Organizatora o swoich zamiarach odnośnie imprezy, której nie rozpoczął, jego rezerwacja na przedmiotowy wyjazd, zostanie skasowana w systemie rezerwacyjnym Organizatora po upływie 48 godzin od czasu rozpoczęcia imprezy, z której Klient nie skorzystał. Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy – kształtują się następująco:

  • do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 250 PLN/os.,

  • od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny imprezy,

  • od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny imprezy,

  • od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny imprezy,

  • od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny imprezy,

  • od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny imprezy,

  • na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej – do 90% ceny imprezy

Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego Klient nie skorzystał. Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących razem w imprezie rezygnuje, to druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest do uiszczenia jeszcze przed wyjazdem, opłaty odpowiadającej dodatkowi za pokój jednoosobowy (w przypadku wycieczek i braku dopłaty do pokoju jednoosobowego osoba taka zostanie dokwaterowana do innej osoby tej samej płci). W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/ liniowym (nieczarterowym) powyższe warunki zmiany i rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez Organizatora będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

 

INNE ZMIANY

Podawane godziny przelotów oraz rozkłady jazdy autokarów są godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianie (na przykład ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, na przejściowe przeciążenia międzynarodowych korytarzy powietrznych w przypadku imprez samolotowych lub utrudnienia na drogach w przypadku imprez autokarowych, niekorzystne warunki atmosferyczne). W przypadku konieczności zmiany terminu lub godziny wyjazdu lub wylotu, Organizator zobowiązane jest do niezwłocznego powiadomienia Klienta o takim fakcie.

 

UBEZPIECZENIE

Cena Imprezy obejmuje koszt polisy Ubezpieczenia:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków WARTA wykupionej dla każdego Klienta Imprezy oraz Kosztów Leczenia.

- Suma Ubezpieczenia NNW WARTA wynosi 20 000 PLN.

- Suma ubezpieczenia KL WARTA do 400 000 PLN.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW i KL z rozszerzeniem SWR są udostępnione każdemu Klientowi przed podpisaniem Umowy.

Dla wyjazdów zagranicznych, Organizator zaleca Klientom posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ECUZ, która uprawnia polskich obywateli do świadczeń zdrowotnych na terenie całej Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju Unii Europejskiej.

Biuro również dysponuje opcjonalnym ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji, włączając w to koszty związane z COVID-19.

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Organizator informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w firmie Allianz. Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Pełna treść dotycząca ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy zawarta jest w Warunkach Ubezpieczenia w Trakcie Podróży dostępnych zawsze na stronie internetowej www.jedziesz.com lub w bezpośrednio u Organizatora.

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA PO WYJEŹDZIE

Organizator jest obowiązany we właściwym czasie, przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej, podać Klientom:

1. Nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela Organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego Klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu.

2. w odniesieniu do Imprez turystycznych dla dzieci – informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka.

3. planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów,

4. szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie Klient będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu.

Wszystkie informacje podane w punktach 1-4 powinny być podane Klientowi na piśmie.

 

Organizator nie jest odpowiedzialne za informacje zawarte w publikacjach, broszurach, folderach, ulotkach itp. wydawanych przez hotele, które nie zostały udostępnione Klientowi przez Organizatora.

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻUJĄCEGO

W przypadku imprez samolotowych uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za zasięganie informacji u rezydenta lub z tablic ogłoszeń w hotelu, dotyczących organizowanych imprez oraz terminu podróży powrotnej, w tym także zmian godzin lotu powrotnego w stosunku do godzin obowiązujących w momencie wylotu z kraju. Należy potwierdzić rozkład powrotny na 24 godziny przed planowaną godziną wylotu do kraju u lokalnego przedstawiciela Organizatora lub korzystając z tablicy informacyjnej w hotelu. W przypadku imprez realizowanych samolotem liniowym/ rejsowym uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad potwierdzania odcinków lotów, o jakich powiadomi go Organizator. Brak potwierdzenia oznacza, że linie lotnicze uczestniczące w transporcie mają prawo rozdysponować zarezerwowane miejsca. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i jego bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży samolotem, autokarem lub innym przewidzianym środkiem transportu. Zwraca się uwagę, że kobiety ciężarne nie powinny podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji medycznej. Ze względów bezpieczeństwa, kobiety ciężarne w okresie od 26 do końca 34 tygodnia (w przypadku ciąży mnogiej od 20 do końca 28 tygodnia) ciąży, zobowiązane są przedłożyć przewoźnikowi zaświadczenie lekarskie w języku angielskim o braku przeciwwskazań do odbycia lotu. Kobiety ciężarne po 34 tygodniu (w przypadku ciąży mnogiej po 28 tygodniu) ciąży mogą nie zostać dopuszczone przez przewoźnika do lotu. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do lotu kobiety ciężarnej podejmuje kapitan samolotu. W przypadku rejsów statkiem kobiety, które są w ciąży ponad 24 tygodni, zobowiązane są przedstawić przed wejściem na pokład statku zaświadczenie lekarskie o możliwości odbycia podróży. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zażądania zaświadczenia lekarskiego na każdym etapie ciąży i odmowy wejścia, jeżeli Przewoźnik i/lub Kapitan statku nie są pewni, że Pasażer będzie bezpieczny podczas przewozu.

 

REKLAMACJE

Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien niezwłocznie powiadomić o tym pilota lub lokalnego przedstawiciela Organizatora celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od zawiadomienia o wadach imprezy, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej, 30 dni od jej złożenia. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Poszukiwanie przedmiotów zapomnianych rozpocząć należy niezwłocznie po powrocie. Organizator ma prawo pobrać opłatę na pokrycie kosztów poszukiwania przedmiotów zapomnianych. Opłata ta podlega uiszczeniu bez względu na to, czy rzecz zapomniana zostanie odnaleziona. Wszystkie reklamacje (z dokładnym oznaczeniem imprezy, której dotyczą, o ile to możliwe wraz z kopią dokumentu podróży) należy składać w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w sposób umożliwiający zapoznanie się z konkretnymi zarzutami dotyczącymi realizacji imprezy turystycznej na adres:

jedziesz.com, Paulina Hejn-Kępkiewicz

ul. Fr. Kawy 22 lok 12

01-496 Warszawa

lub na adres e-mailowy paulina@boboski.com

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII LOTNICZYCH

Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999 r. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie na formularzu Property Irregularity Report (dalej PIR) na adres przedstawicielstwa linii lotniczych w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów. Reklamacje wynikające z opóźnienia w dostarczeniu bagażu należy składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych do 21 dni od dnia przekazania bagażu pasażerowi. Formularz PIR dostępny jest na lotniskach zazwyczaj w punktach zgłaszania utraty lub uszkodzenia bagażu z ang. „Lost and found”.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd. Konsument może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dokument aktualizowany dnia 17.04.2024

Kotwica 2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZTROSKIE PODRÓŻE

Biuro podróży boboski.com, w zakresie ubezpieczeń korzysta z oferty WARTA i Allianz

W zależności od wybranego zakresu, ochrona ubezpieczeniową obejmujemy:

A Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i zmiany rezerwacji podroży
B Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży
C Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu
D Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
E Ubezpieczenie bagażu podróżnego

F Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
G Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań
H Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego i sportowego
I Ubezpieczenie kosztów rehabilitacji
J Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance
K Ubezpieczenie Car Assistance

 

Ogólne warunki ubezpieczenia, biuro przesyła w dniu zawarcia umowy.

Kotwica 3

Polityka prywatności

jedziesz.com biuro podróży

jedziesz.com szkoła narciarska

 

jedziesz.com biuro podróży oraz jedziesz.com szkoła narciarska, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi – innymi słowy jesteśmy zgodni z RODO. Nie przekażemy Twoich danych nikomu, tak jak do tej pory. Chyba, że będzie to wynikało z przepisów prawa.

 

Celem uniknięcia wątpliwości, w ramach realizacji założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, uprzejmie informujemy, że Paulina Hejn-Kępkiewicz, siedziba w Warszawie, ul. Fr. Kawy 22 lok 12, 01-496 Warszawa, prowadząca biuro podróży pod firmą jedziesz.com oraz szkołę narciarską pod firmą jedziesz.com posiada w swoich zasobach Państwa dane osobowe. Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały przez Państwa podane:

- zapisu uczestnika na wyjazd

- wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

- udostępnienia danych, gdy zachodzi taka konieczność w przypadku realizacji zleconej usługi lub też w przypadku obsługi : księgowej (biuro rachunkowe), finansowej (pośrednik płatności) lub technicznej (firma internetowa) – wszelkie przetwarzanie danych tego typu regulują odpowiednie umowy.

 

W każdej chwili mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także możliwości ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z bazy za pośrednictwem kontaktu na: paulina@boboski.com.

Przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa uwzględniając ich archiwizację lub do czasu odwołania zgody jeżeli inne przepisy tego nie wykluczają.

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji, zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie  prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji. Nasza strona internetowa zawiera funkcję mediów społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

 

bottom of page