top of page
allianz-logo5.png
Biuro Podróży JEDZIESZ.COM, PAULINA HEJN-KĘPKIEWICZ,
z ramienia Allianz, wystawia on-line ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu/wycieczki.
Koszt ubezpieczenia, to 5% całości wpłaconej kwoty za wyjazd dodatkowo.
Zwrot 100%. Poniżej szczegóły Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dot. Kosztów rezygnacji:
§ 11. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU ALL-RISK I KOSZTÓW SKRÓCENIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE

§ 11.1 PRZEDMIOT I ZAKRES

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU ALL-RISK
1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z Wyjazdu, co oznacza koszty jakimi Ubezpieczony został obciążony przez Organizatora Wyjazdu, w razie:
1) rezygnacji przez Ubezpieczonego z uczestnictwa w Imprezie;
lub
2) rezygnacji przez Ubezpieczonego z Noclegu;
lub
3) rezygnacji przez Ubezpieczonego z Usługi turystycznej
lub
4) rezygnacji przez Ubezpieczonego z Biletu; przed datą rozpoczęcia Wyjazdu wskazaną w Umowie ubezpieczenia z zastrzeżeniem zakresu wyłączeń odpowiedzialności wskazanego w § 11.3 ust. 1.

2. Umowa ubezpieczenia Kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 168 godzin od daty potwierdzonej rezerwacji Wyjazdu i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli od daty rezerwacji Wyjazdu do daty Wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni albo w dniu rezerwacji Wyjazdu i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli od daty rezerwacji Wyjazdu do daty Wyjazdu pozostało 30 dni lub mniej.
3. Allianz gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot:
1) maksymalnie 100% kosztów rezygnacji z Wyjazdu z następujących powodów:

a) Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, w tym również wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19), nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie – wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
b) Nagłego zachorowania Członka rodziny Ubezpieczonego (z wyłączeniem Współmałżonka oraz Dziecka
Ubezpieczonego), w tym również wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19), wymagającego natychmiastowej
Hospitalizacji i nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie
– wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
c) Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka ubezpieczonego powodującego
znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka
Ubezpieczonego (tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, w okresie planowanego Wyjazdu) i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie – wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
d) Nieszczęśliwego wypadku Członka rodziny Ubezpieczonego (z wyłączeniem Współmałżonka oraz
Dziecka Ubezpieczonego) skutkującego natychmiastową Hospitalizacją i nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie – wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
e) objęcia Ubezpieczonego Kwarantanną, która zgodnie z zaświadczeniem wystawionym przez uprawniony do tego podmiot nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu;
f) komplikacji związanych z ciążą, która w dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia nie była uznana za Ciążę zagrożoną, skutkujących u Ubezpieczonego co najmniej tygodniową Hospitalizacją, rozpoczętą w okresie do 60 dni przed datą rozpoczęcia Wyjazdu, lub przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży; odpowiedzialność
Allianz z tego powodu występuje w sytuacji, gdy zdarzenie będące powodem rezygnacji z Wyjazdu wystąpiło
nie później niż przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży;
g) śmierci Ubezpieczonego lub Członka rodziny, z zastrzeżeniem, iż śmierć Członka rodziny nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;
h) Zdarzenia losowego w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, wymagającego jego obecności w okresie
planowanego Wyjazdu, które wystąpiło w okresie maksymalnie siedmiu dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu, nierokującego ustania przyczyn wymagających jego obecności do daty rozpoczęcia Wyjazdu;
i) udokumentowanej Kradzieży dokumentów niezbędnych Ubezpieczonemu podczas Wyjazdu (paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), pod warunkiem że Kradzież miała miejsce w okresie maksymalnie siedmiu dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu i została zgłoszona Policji
j) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Rozboju, które powodują konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania i została zgłoszona Policji, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;
k) Kradzieży Pojazdu należącego do Ubezpieczonego, która powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 45 dni bezpośrednio poprzedzających
datę rozpoczęcia Wyjazdu;
l) wypadku komunikacyjnego Pojazdu należącego do Ubezpieczonego, który powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających
datę rozpoczęcia Wyjazdu;
m) wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego w okresie Wyjazdu lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu, pod warunkiem, ze w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy, udokumentowanego zaświadczeniem pracodawcy;
n) braku tolerancji Ubezpieczonego na szczepienia ochronne przed jego Podróżą do kraju, w którym są one wymagane przez władze danego kraju na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim;
o) zwolnienia Ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę po dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia udokumentowanego zaświadczeniem pracodawcy, pod warunkiem. że w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony; Allianz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego (pracownika) w rozumieniu przepisów prawa pracy;
p) zakończenia procedury adopcji dziecka, która zgodnie z informacją zawartą w dostarczonym Allianz zaświadczeniu została wyznaczona przed datą rozpoczęcia Wyjazdu lub w czasie trwania Wyjazdu;
q) otrzymania przez Ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej z Narodowego Funduszu Zdrowia, którego data rozpoczęcia lub zakończenia, zgodnie z informacją zawartą w dostarczonym Allianz dokumencie przypada w czasie Wyjazdu;
2) maksymalnie 80% kosztów rezygnacji z Wyjazdu z powodu udokumentowanych zdarzeń (All-Risk), które wyłączają możliwość Wyjazdu Ubezpieczonego i które są niezależne od Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem § 11.3 ust. 1.
4. O ile Allianz uznał roszczenie Ubezpieczonego z tytułu kosztów rezygnacji z Wyjazdu z powodu o którym mowa w ust. 3, Allianz gwarantuje również Współuczestnikowi Wyjazdu zwrot kosztów rezygnacji
z Wyjazdu, jeżeli nie chce skorzystać z Wyjazdu.
 
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW SKRÓCENIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE

5. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku ze skróceniem uczestnictwa w Imprezie, spowodowanym zdarzeniami niezależnymi od Ubezpieczonego,
wskazanymi w § 11.1 ust. 8 z zastrzeżeniem zakresu wskazanego w § 11.3 ust 2.
6. Umowa ubezpieczenia w zakresie Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 168 godzin od daty potwierdzonej
rezerwacji Imprezy i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli do daty Imprezy pozostało więcej niż 30 dni albo w dniu rezerwacji Imprezy i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli
do daty Imprezy pozostało 30 dni lub mniej.
7. Za koszty związane ze skróceniem uczestnictwa w Imprezie uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających z zawartej umowy uczestnictwa w Imprezie oraz dodatkowe koszty związane
z powrotem do Miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Koszty powrotu ograniczone są do kwoty, jaka odpowiada kosztom zorganizowania przez Allianz takiego powrotu do miejsca rozpoczęcia
lub zakończenia Imprezy na terytorium Kraju zamieszkania Ubezpieczonego.
8. Allianz gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot kosztów związanych ze skróceniem uczestnictwa w Imprezie z następujących powodów:
1) Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego podczas Podróży, w tym również wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19) albo Nieszczęśliwego wypadku zaistniałego podczas Podróży, powodującego

znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej;
2) Nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową Hospitalizacją Członka rodziny Ubezpieczonego,
z zastrzeżeniem, iż Nieszczęśliwy wypadek Członka rodziny Ubezpieczonego wystąpił podczas pobytu Ubezpieczonego na Imprezie;
3) śmierci Ubezpieczonego;
4) śmierci Członka rodziny Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, iż śmierć Członka rodziny Ubezpieczonego nastąpiła podczas pobytu Ubezpieczonego na Imprezie;
5) objęcia Ubezpieczonego Kwarantanną, udokumentowaną zaświadczeniem
wystawionym przez uprawniony do tego podmiot;
6) komplikacji związanych z ciążą, która w dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia nie była uznana za Ciążę zagrożoną, skutkujących u Ubezpieczonego co najmniej dwutygodniową Hospitalizacją, rozpoczętą w okresie do 60 dni przed datą rozpoczęcia Wyjazdu lub przedwczesnym porodem pod warunkiem,
że w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży; odpowiedzialność Allianz z tego powodu występuje w sytuacji, gdy zdarzenie będące powodem skrócenia uczestnictwa w Imprezie wystąpiło nie później niż przed zakończeniem 12 tygodnia ciąży;
7) Zdarzenia losowego w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, wymagającego jego obecności, z zastrzeżeniem, iż Zdarzenie losowe wystąpiło podczas pobytu Ubezpieczonego na Imprezie;
8) wezwania przez władze państwowe; za wezwanie przez powyższe władze uważa się bezwarunkowe wezwanie Ubezpieczonego do powrotu przez władze Kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z wyłączeniem:
a) wezwania przez władze wojskowe,
b) wezwania przez uprawnione władze w związku z popełnieniem przestępstwa bądź wykroczenia przez
Ubezpieczonego, bądź podejrzeniem jego popełnienia;
9) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania Imprezy, o ile w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowanym
bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy.
9. Koszty związane z powrotem Ubezpieczonego do Miejsca zamieszkania Ubezpieczonego są zwracane tylko wtedy, gdy koszt transportu określonym środkiem lokomocji w obie strony uwzględniony
był w umowie uczestnictwa w Imprezie.
10. Allianz organizuje transport lub pokrywa jego koszty do wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej równowartość kosztu transportu,
jaki był uwzględniony w cenie Imprezy.
11. W razie skrócenia uczestnictwa w Imprezie wysokość odszkodowania za niewykorzystane świadczenia jest określana w procencie ceny Imprezy pomniejszonej o koszty transportu, stanowiącym stosunek
liczby dni następujących po dniu przerwania uczestnictwa do dnia zakończenia Imprezy do liczby dni całej Imprezy, przewidzianej w umowie z Organizatorem Wyjazdu, z zastrzeżeniem, że wysokość
odszkodowania nie może być wyższa od Sumy ubezpieczenia.
12. Koszty skrócenia uczestnictwa w Imprezie, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, są zwracane pod warunkiem powiadomienia Centrum operacyjnego w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się
o konieczności i przyczynach wcześniejszego powrotu (nie później niż przed udaniem się Ubezpieczonego w podróż powrotną) z zastrzeżeniem § 11.4 ust. 5-7.

§ 11.2 SUMA UBEZPIECZENIA
1. W odniesieniu do Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk, Sumę ubezpieczenia stanowi cena Wyjazdu wskazana w Umowie ubezpieczenia.
2. W odniesieniu do Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie, Sumę ubezpieczenia stanowi cena Imprezy wskazana w Umowie ubezpieczenia.

§ 11.3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ALLIANZ UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU ALL-RISK
1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje rezygnacji z Wyjazdu z następujących powodów (wymagany związek przyczynowo-skutkowy):
1) gdy przed zawarciem przez Ubezpieczonego umowy rezerwacji Wyjazdu istniały przeciwwskazania lekarskie do jego odbycia lub wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego, bądź
poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych z zastrzeżeniem, iż Ubezpieczony wiedział o w/w wskazaniach i przeciwwskazaniach;

2) zdiagnozowanych u Ubezpieczonego przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Chorób przewlekłych, Chorób psychicznych lub chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zarażenia wirusem
HIV;
3) niepoddania się obowiązkowym szczepieniom prewencyjnym przed Podróżami do tych krajów, w których powyższe zabiegi są wymagane przez władze danego kraju na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO);
4) choroby alkoholowej Ubezpieczonego lub zdarzeń związanych bezpośrednio z Działaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych lub nowych środków w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście Wypadku ubezpieczeniowego;
5) wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa i skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności;
6) Wyjazdu podjętego wbrew zaleceniom wydanym przez uprawnione organy administracji publicznej Kraju zamieszkania lub wbrew zaleceniom wydanym przez uprawnione organy administracji
publicznej w miejscu docelowym podróży. W przypadku, gdy Krajem zamieszkania Ubezpieczonego jest Rzeczpospolita Polska, za zalecenia te uważa się ostrzeżenia dla podróżnych wydawane i ogłaszane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
7) Katastrof naturalnych;
8) skażeń, promieniowania radioaktywnego i jonizującego stwierdzonych przez służby administracyjne kraju zajścia Wypadku ubezpieczeniowego;
9) Działań wojennych o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, Zamieszek, sabotażu lub zamachów;
10) Aktów terroru;
11) wypadków wynikających z udziału w Bójce, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej i w stanie wyższej konieczności;
12) popełnienia umyślnego przestępstwa przez Ubezpieczonego
13) zmiany terminu urlopu przez Ubezpieczonego lub nieudzielenia urlopu przez pracodawcę;
14) odwołania, zmiany terminu lub przerwaniem Imprezy, Noclegu, Usługi turystycznej przez Organizatora Wyjazdu;
15) zmiany daty lub godziny rozpoczęcia Wyjazdu przez Przewoźnika zawodowego lub Organizatora Wyjazdu;
16) ogłoszenia upadłości przez Przewoźnika zawodowego lub
Organizatora Wyjazdu.


UBEZPIECZENIE KOSZTÓW SKRÓCENIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE
2. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje skrócenia uczestnictwa w Imprezie z następujących powodów:
1) gdy przed rozpoczęciem Imprezy istniały przeciwwskazania lekarskie u Ubezpieczonego do udziału w Imprezie lub wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania się leczeniu
w warunkach szpitalnych, z zastrzeżeniem iż Ubezpieczony wiedział o przeciwwskazaniach lekarskich do wzięcia udziału w Imprezie lub wskazaniach do wykonania zabiegu operacyjnego
lub leczenia w warunkach szpitalnych;
2) zdiagnozowanych u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem Imprezy Chorób przewlekłych, Chorób psychicznych lub chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zarażenia wirusem HIV;
3) niepoddania się obowiązkowym szczepieniom prewencyjnym przed Podróżami do tych krajów, w których powyższe zabiegi są wymagane przez władze danego kraju na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
4) choroby alkoholowej lub zdarzeń związanych bezpośrednio z Działaniem pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych lub nowych
substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście Wypadku ubezpieczeniowego;
5) wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa i skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności;
6) Wyjazdu podjętego wbrew zaleceniom wydanym przez uprawnione organy administracji publicznej Kraju zamieszkania lub wbrew zaleceniom wydanym przez uprawnione organy administracji publicznej w miejscu docelowym podróży. W przypadku, gdy Krajem zamieszkania Ubezpieczonego jest Rzeczpospolita
Polska, za zalecenia te uważa się ostrzeżenia dla podróżnych wydawane i ogłaszane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

7) Katastrof naturalnych;
8) skażeń, promieniowania radioaktywnego i jonizującego stwierdzonych przez służby administracyjne kraju zajścia Wypadku ubezpieczeniowego;
9) Działań wojennych o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, Zamieszek, sabotażu lub zamachów;
10) Aktów terroru;
11) wypadków wynikających z udziału Ubezpieczonego w Bójce, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności;
12) popełnienia umyślnego przestępstwa przez Ubezpieczonego.

§ 11.4 POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚC IA WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGOUBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU ALL-RISK
1. O konieczności rezygnacji z Wyjazdu Ubezpieczający (a Ubezpieczony o ile wie o zawarciu Umowy ubezpieczenia na jego rachunek) jest zobowiązany powiadomić pisemnie Organizatora
Wyjazdu niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 dni po zaistnieniu zdarzenia
uniemożliwiającego Wyjazd.
2. O fakcie rezygnacji z Wyjazdu Ubezpieczający (a Ubezpieczony o ile wie o zawarciu Umowy ubezpieczenia na jego rachunek) jest zobowiązany powiadomić Centrum operacyjne w terminie do 10 dni od
zaistnienia zdarzenia, chyba że dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe z powodu Zdarzenia losowego lub Działania siły wyższej. W przypadku gdy zawiadomienie Centrum operacyjnego było
niemożliwe z powodu wystąpienia Zdarzeń losowych lub Działania siły wyższej, Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Centrum operacyjne po ustaniu przyczyn uniemożliwiających
zgłoszenie Wypadku ubezpieczeniowego w terminie 10 dni od dnia ustania przyczyny.
3. Ubezpieczający (a Ubezpieczony o ile wie o zawarciu Umowy ubezpieczenia na jego rachunek) jest zobowiązany przekazać do Centrum operacyjnego posiadaną dokumentację w celu ustalenia
zasadności roszczenia oraz udokumentowania poniesionych kosztów, do której mogą należeć na przykład:
1) kopia umowy rezerwacji Wyjazdu wraz z dowodem zapłaty;
2) dokument sporządzony przez Organizatora Wyjazdu w którym określono kwotę którą Ubezpieczony został obciążony z tytułu rezygnacji z Wyjazdu;
3) w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest objęcie Kwarantanną – zaświadczenie wydane przez uprawniony do tego podmiot o objęciu Ubezpieczonego Kwarantanną wraz z datami jej trwania;
4) w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest Nagłe zachorowanie, Nieszczęśliwy wypadek, komplikacje związane z ciążą, brak tolerancji na szczepienia ochronne – dokumenty medyczne potwierdzające
zajście zdarzenia, zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeciwwskazania medyczne do Wyjazdu, albo zaświadczenie Lekarza prowadzącego leczenie o Hospitalizacji lub konieczności sprawowania opieki;
5) w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest śmierć – kopię aktu zgonu albo karty zgonu;
6) w przypadku gdy powodem skrócenia Wyjazdu jest objęcie Kwarantanną - zaświadczenie wydane przez uprawniony do tego podmiot o objęciu Ubezpieczonego Kwarantanną wraz z datami jej trwania;
7) w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest szkoda w mieniu – dokumenty potwierdzające zajście Zdarzenia losowego lub raport Policji potwierdzający zgłoszenie Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rozboju, w obu przypadkach należy przedłożyć także dokumenty potwierdzające konieczność obecności
Ubezpieczonego w Miejscu zamieszkania w okresie planowanego Wyjazdu;
8) w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest wypadek komunikacyjny Pojazdu należącego do ubezpieczonego – raport Policji potwierdzający zajście wypadku oraz dokument potwierdzający
konieczność obecności Ubezpieczonego w Miejscu zamieszkania w okresie planowanego Wyjazdu;
9) w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest nawiązanie stosunku pracy (wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy) – potwierdzenie podjęcia pracy wystawione przez pracodawcę wraz z zaświadczeniem
z Urzędu Pracy o posiadaniu w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia statusu osoby bezrobotnej;
10) w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest utrata pracy – umowę o pracę wiążącą obie strony oraz wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę;
11) w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest zakończenie procedury adopcji dziecka – kopię decyzji sądu i kopię zaświadczenia potwierdzającego jej zakończenie przed datą rozpoczęcia lub w czasie trwania Wyjazdu
12) w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest zakwalifikowanie do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej z NFZ – dokument potwierdzający datę jego rozpoczęcia lub zakończenia w czasie trwania Wyjazdu.
4. Odszkodowanie wypłacone przez Allianz w przypadku Ubezpieczenia kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji nie może przekroczyć ceny Wyjazdu, ustalonej przez Organizatora Wyjazdu, zawartej w umowie między Organizatorem Wyjazdu, a Ubezpieczonym.


UBEZPIECZENIE KOSZTÓW SKRÓCENIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE


5. W razie konieczności skrócenia uczestnictwa w Imprezie Ubezpieczający (a Ubezpieczony o ile wie o zawarciu Umowy ubezpieczenia na jego rachunek) jest zobowiązany przed podjęciem jakichkolwiek
działań związanych z powrotem, skontaktować się z Centrum operacyjnym telefonicznie lub poprzez e-mail w celu uzyskania akceptacji pokrycia kosztów skrócenia uczestnictwa
w Imprezie.
6. W przypadku, gdy zawiadomienie Centrum operacyjnego było niemożliwe z powodu wystąpienia Zdarzeń losowych lub Działania siły wyższej, Ubezpieczający (a Ubezpieczony, o ile wie o zawarciu
Umowy ubezpieczenia na jego rachunek) jest zobowiązany powiadomić Centrum operacyjne po ustaniu przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie Wypadku ubezpieczeniowego w terminie 10 dni od dnia
ustania przyczyny.
7. Po zgłoszeniu zdarzenia do Centrum operacyjnego i uzyskaniu akceptacji dotyczącej wcześniejszego powrotu, Ubezpieczający (a Ubezpieczony o ile wie o zawarciu Umowy ubezpieczenia na jego
rachunek) jest zobowiązany przekazać do Centrum operacyjnego posiadaną dokumentację w celu ustalenia zasadności roszczenia oraz udokumentowania poniesionych kosztów, do której mogą należeć
na przykład:
1) kopia umowy rezerwacji Wyjazdu wraz z dowodem zapłaty;
2) w przypadku, gdy powodem skrócenia uczestnictwa jest Nagłe zachorowanie, Nieszczęśliwy wypadek, komplikacje związane z ciążą – dokumenty medyczne potwierdzające zajście zdarzenia, zaświadczenie Lekarza prowadzącego leczenie o Hospitalizacji;
3) w przypadku, gdy powodem skrócenia uczestnictwa jest śmierć – kopię aktu zgonu albo karty zgonu;
4) w przypadku, gdy powodem skrócenia uczestnictwa jest szkoda w mieniu – dokumenty potwierdzające zajście Zdarzenia losowego w Miejscu zamieszkania, a także dokumenty potwierdzające
konieczność obecności Ubezpieczonego w Miejscu zamieszkania;
5) w przypadku, gdy powodem skrócenia uczestnictwa jest wezwanie przez władze państwowe – dokument wezwania do stawiennictwa;
6) w przypadku, gdy powodem skrócenia uczestnictwa jest nawiązanie stosunku pracy (wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy) – potwierdzenie podjęcia pracy wystawione przez pracodawcę
wraz z zaświadczeniem z Urzędu Pracy o posiadaniu w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia statusu osoby bezrobotnej.

 

+48605954473

paulina@boboski.com

www.jedziesz.com

bottom of page